שקיפות מידע לתושב

משרדים נגישים בעיריית יבנה

 
 
 
הודעה לציבור בדבר התאמת נגישות במבני העירייה - משרד נגיש לקבלת קהל:
עיריית יבנה מודיעה בזאת על ביצוע התאמת נגישות לשני מבנים ציבוריים בהם נדרשת הנגשה לאנשים עם מוגבלויות.
 
אנשים עם מוגבלות הנזקקים להתאמת נגישות לנותני שירות בלשכת ראש העיר (שדרות דואני 46) ו/או בבניין לשכת המנכ"ל/סגנים/גזברות/דוברות/מזכירות/מבקר העירייה ותלונות ציבור/תרבות הדיור (שדרות דואני 50), יוכלו לקבל את השירות במשרד המחלקה לאיכות הסביבה הממוקם בקומת הכניסה למבנה העירייה, רחוב התנאים 4, יבנה.

מידע לעובד בדבר חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכללי התנהגות נאותים כלפי אנשים עם מוגבלות:

1. רקע:
 
 בשנת 1988 חוקקה הכנסת את חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שמטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שיוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים.
 בשנת 2005 התקבל בכנסת תיקון המתייחס לפרק נגישות ובו נתבעה החובה להנגיש לאנשים עם מוגבלויות את הגופים הציבוריים.  
החוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד והן להורה/אפוטרופוס למקום שהוא מוסד חינוך או גן ילדים לפי העניין ולשירות חינוך הניתן על ידי אותו מוסד. 
 
התאמות נגישות כוללות:
1. התקנת מעלית (פיר) נגישה בבניין אחד 
2. בניית תא שירותים נגיש אחד לנשים ואחד לגברים בקומת הכניסה 
3. הנגשת הכניסה למוסד החינוך ודרכי הגישה מהכניסה לבניין, בין המבנה המרכזי לבין מבנים סמוכים ובין החצר ואולם הספורט. 
 
בהתאם לתקנות החדשות שפרסם משרד החינוך תלמיד עם מוגבלות או הורה/אפוטרופוס עם מוגבלות זכאים להגיש בקשה להנגשה. 
טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
את הטופס והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח לאישור מחלקת חינוך, איש קשר:  
 
דגשים בחוק הנגישות:
 
  • אין לחייב אדם עם מוגבלות להיעזר בהתאמות נגישות לשירות המוצעות
  • אין להתנות את מתן השירות בהצגת תעודה המעידה על מוגבלותו של אותו אדם
  • יש לאפשר שימוש מיטבי בעזרים בסניף/באוטובוס לאדם עם מוגבלות. קרי: אדם המתנייד עם כיסא גלגלים, אדם עם כלב נחייה ועוד.
 2. מהי נגישות ?
נגישות הינה הגעה ליעד והיכולת לקבל את השירות ולהשתמש במוצר בבטחה, בשוויון, בזכות, בכבוד, בנוחות ובמקסימום עצמאות ללא אכזבה וללא עזרה מיוחדת.
מתבצעות פעולות מתקדמות להנגשת כלל שירותי החברה. בנוסף לכך, אנו פועלים גם להנגשת השירות הכולל את המידע המועבר, הנגשת תהליכי ונוהלי עבודה והדרכת העובדים. קרי, סקר נגישות, רכש של אמצעי עזר לכבד שמיעה, הדרכות עובדים ועוד.
 
3. רכז נגישות:
 
רכז הנגישות ברשות המקומית הינו מר יוסף בורטניק. מתפקידו לוודא כי כל עובדי הרשות מודעים לנדרש בחוק בנושאי נגישות. בנוסף, נדרש כי כל פנייה של תושב בנושא נגישות תועבר באופן מידיי לטיפולו.
 
 
4. כללי התנהגות נאותים כלפי אנשים עם מוגבלויות בעת מתן שירות:
 
א. דיבור ישיר אל האדם עם מוגבלות, בגובה העיניים. הוא הלקוח שלכם ולא המלווה או המתרגם.
ב. נדרש כלי כתיבה זמניים כדי שתוכלו לכתוב למי שמתקשה לשמוע או לשכור וכדי שהאדם המתקשה בדיבור יוכל לכתוב 
    לכם.
ג. בקשו את רשותו של האדם עם מוגבלות לפני שנוגעים בו, בחיות השירות שלו או באביזר העזר שלו.
ד. אין לחייב אדם עם מוגבלות להיעזר בהתאמות נגישות לשירות, לרבות באמצעי עזר או בשירותי עזר, אם אין ברצונו
    לעשות כן.
 
5. התאמת נהלים בקבלת קהל פרונטלית:
 
א. איסור על דרישת תעודת נכה למעט עקיפת התור: אין לדרוש מאדם המבקש התאמות נגישות, להציג תעודה המעידה על מוגבלותו (למעט במידה ומבקש לעקוף את התור- ראו סעיף הבא).
פטור מהמתנה בתור: לבקשת אדם עם מוגבלות, יש לאפשר לעקוף את התור בכפוף להצגת תעודה נכה בה מצויין כי יש לו פטור מהמתנה בתור. שים לב, אין לדרוש תעודת מזהה.
ב. הסתייעות בחיות שירות: יש לאפשר לאדם לקבל שירות תוך הסתייעות בכלב נחיה.
ג. הסתייעות במלווה: יש לאפשר לאדם לקבל שירות כאשר הוא מבקש להסתייע במלווה מטעמו.
ד. סיוע במלוי טפסים: לבקשת אדם עם מוגבלות, עזרו במילוי הטופס.
ה. מערכת עזר לשמיעה: יש לוודא כי היא מופעלת באופן רציף בשעות קבלת הקהל.

טיפול בחסמי נגישות: כאשר התאמות הנגישות הקיימות אינן מספקות את צרכי הלקוח, או שקיימים חסמים לקבלת שירות נגישף הדרך לטיפול במצבים אלו היא לפנות לרכז`ת הנגישות בארגון.

עמדת נגישות: יש לשים לב כי קיימות עמדות נגישות לאנשים עם מוגבלויות הכוללות את האביזרים הבאים:
 
1. דלפק נגיש
2. שולחן נגיש
3. מכשיר עזר לכבדי שמיעה
4. שילוט המציין "עמדה נגישה"

נוהל מתן שירות נגיש: 
 
כנותני שירות, עלינו להקדיש תשומת לב מיוחדת לצרכיהם של תושבי העיר, בהם אנשים עם מוגבלות. לקוח עם מוגבלות הוא לקוח ככל לקוח אחר, אינו מצפה ליחס מיוחד, אלא להתחשבות בצרכיו, אין לכפות עזרה. עם מעט הבנה והתחשבות, נוכל להעניק להם שירות מיטבי, יבטיח את מתן השירות לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני וברמת נוחות, איכות ובטיחות כפי שניתנת לכלל הציבור. לאפשר לאנשים עם מוגבלות נגישות לשירות האמור, לרבות על ידי קביעת הליכים פשוטים ובהירים לקבלת השירות הנגיש.
 
1. ביצוע התאמות נגישות בנהלים, הליכים ונוהגים
    הרשות המקומית ביצעה כל התאמה סבירה, התאמות נגישות לשירות, של נוהל, הליך או נוהג בשירות, לרבות שינוי או        הוספה שמטרת:
א. לאפשר מתן שירות לאנשים עם מוגבלות.
ב. לקבוע תנאים אשר יבטיחו את מתן השירות לאנשים עם מוגבלות באופן שיוויוני וברמת נוחות, איכות ובטיחות כפי         
    שניתנת לכלל הציבור.
ג. לאפשר לאנשים עם מוגבלות נגישות לשירות האמור, לרבות על ידי קביעת הליכים פשוטים ובהירים לקבלת השירות.
 
2. מתן שירות בלא המתנה בתור:
אדם עם מוגבלות אינו ממתין בתור, לבקשת אדם עם מוגבלות הזכאי לכך או אדם המלווה אותו, ורשאי האחראי לדרוש מן האדם עם המוגבלות הצגת תעודת נכה תקפה המציינת את זכאותו להתאמה זו, שהיא אחת מאלה:
א. תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי
ב. תעודת נכה שהנפיק האגף לשיקום במשרד הביטחון
ג. ניתן שירות לפי תור הנקבע בתיאום מראש, יקבע האחראי למתן השירות את מועד מתן השירות לבקשת אדם עם מוגבלות, ביום ובשעה תוך התחשבות במוגבלותו של האדם.
אין באמור בתקנת משנה זו משום חיוב האחראי בהקדמת תור שנקבע לאדם עם מוגבלות לפני מוזמנים אחרים.

3. הסתייעות בחיות שירות:
העירייה ביצעה התאמות בנוהלי השירות, הליכיו ונוהגיו, כך שהאדם עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות בחיית שירות, ואולם אין הוא חייב במתן טיפול לחיית השירות או פיקוח עליה, בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות.
א. לא הייתה חיית השירות כלב נחייה, יציג האדם עם המוגבלות לבקשת נותן השירות, תעודה או סימן המעיד על היות החיה חיית שירות.
ב. במידה ויש מניעה או נאסר על פי דין כניסת חיית שירות למשרדי העירייה שנותנים שירות, יספק החייב מיתקן הולם שתשהה בו חיית השירות במהלך מתן השירות.

4. הסתייעות במלווה:
העירייה ביצעה התאמות בנוהלי השירות, הליכיו ונוהגיו, כך שהאדם עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות במלווה מטעמו של האדם עם המוגבלות.
 
5. מלווה מטעם גוף ציבורי (הרשות המקומית):
במקום ציבורי שבו יותר מקומה אחת, ומספר החדרים שבהם ניתן שירות לציבור עולה על עשרה, העירייה תספק לבקשת אדם עם מוגבלות אשר הוגשה זמן סביר מראש, מלווה מטעם נותן השירות לאדם עם המוגבלות, אשר יסייע לו בהתמצאות במקום ובהגעה לכל חלקי המקום הנדרשים לו לשם קבלת השירות ויתלווה אליו בכל זמן שהותו במקום.
 
6. סיוע במילוי טפסים:
מותנית קבלת שירות במילוי טפסים בכתב יד, בהקלדה או במסך מגע במקום שניתן בו השירות, העירייה (נותני השירות( תספק סיוע במילוי הטפסים על פי בקשתו של אדם עם מוגבלות אשר עקב מוגבלותו אינו יכול לכתוב או להקליד, לפי העניין.
 
 7. נוהלי פינוי וחילוץ בחירום:
העירייה התאימה את נוהלי הפינוי והחילוץ הקיימים במקום שניתן בו השירות, כדי להבטיח שפינוים של אנשים עם מוגבלות ייעשה במהירות, בנוחות ובבטיחות ותוך שמירה על כבודו של האדם.
 
8. פטור מתשתום למלווה של אדם עם מוגבלות במקומות ציבוריים מסויימים:
הרשות המקומית שנותנת שירות, לא תגבה ממלווה של אדם עם מוגבלות תשלום בעד הכניסה למקום הציבורי והנאה מן השירות הניתן בו, בכפוף למפורט להלן באתר העירייה.
 
9. פרסום התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין- אתר משחקים:
הרשות המקומית מנגישה ומפרסמת את כל אתרי המשחקים הנגישים ע"פ תכנית העבודה הרב שנתית.
 
10. התאמת נגישות למידע:
מידע הנמסר לכלל הציבור ומידע הנמסר באופן פרטני, על אודות כל שירות ציבורי וכחלק ממנו, בכתב או בעל פה, לרבות בטפסים, חוברות מידע עלונים ופרסומים הניתנים לכלל הציבור או לחלק בלתי מסויים ממנו, מכתבים והודעות וכן מידע הנמסר באמצעות הטלפון, למעט פרסומות ולמעט מידע המסופק באמצעות האינטרנט שבוצעו בו התאמות לפי תקנות התאמות נגישות לשירות ולגבי אותן התאמות בלבד, יימסר לבקשת אדם עם מוגבלות, באופן שיבטיח לו נגישות למידע ולקבלת השירות.

נותן שירות יספק את המידע באמצעות התאמות נגישות אלו:
 
א. דפוס או כתב יד, לרבות כתיבה במחשב.
ב. דפוס נגיש.
ג. דפוס נגיש תוך שימוש בפישוט לשוני בעיצוב ברור ובסמלול לפי העניין ולפי אופי המידע.
ד. קובץ קול כגון: MP3.
ה. בקובץ קול כאמור בסעיף 10ד תוך שימוש בפישוט לשוני בתוך זמן סביר לפי העניין, אך לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה.
ו. קובץ דיגילי כגון: (plain text או pdf) הניתן להקראה באמצעות תוכנת הקראה או ניתן להמרה לברייל באמצעות מדפסת או צג ברייל, בתוך זמן סביר לפי העניין, אף לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה.
ז. באמצעות הקראה מיד עם הגשת הבקשה: היה המידע כתוב על גבי יותר מ-3 עמודים, רשאי נותן השירות לספק את ההקראה במועד שיתואם עם מקבל השירות ולא יאוחר משבוע מיום הגשת הבקשה.
ח. בכתב ברייל, בתוך זמן סביר לפי העניין, אך לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה.
ט. בסיוע מערכת עזר קבועה או ניידת לשמיעה או מערכת להגברת שמע אישית שבה נעזר האדם עם המוגבלות, לפי העניין.

עיריית יבנה עושה מאמצים רבים במטרה להנגיש את משרדיה המעניקים שירותים פרונטליים לשם כך, חלק ממתקניה הונגשו וחלק יונגשו בעתיד. לפניכם מבני ציבור באחריות העירייה במצבי הנגשה שונים.
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button